Карта сайта

8.1. Умовами цієї документації конкурсних торгів не встановлені окремі частини (лоти) предмета закупівлі

Загрузка...
^

8.1. Умовами цієї документації конкурсних торгів не встановлені окремі частини (лоти) предмета закупівлі.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Для цього він надсилає комітету з конкурсних торгів листи, оформлені таким чином:

1) у разі відкликання пропозиції конкурсних торгів лист вкладається в конверт, що містить напис „Відкликання пропозиції конкурсних торгів”, назву організації-Учасника і його поштову адресу назву предмету закупівлі, поштову адресу Замовника торгів та його назву, попереджувальний напис: „Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, Загальній інформації про торги та інших документах, що надаються разом з документацією конкурсних торгів або будуть надані додатково у разі внесення відповідних змін)”;

2) у разі зміни пропозиції конкурсних торгів лист зі змінами вкладається у конверт, на якому зазначена назва організації-Учасника і його поштова адреса, назва Замовника і його поштова адреса, напис „Зміна пропозиції конкурсних торгів”, назва предмету закупівлі, попереджувальний напис: „Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, Загальній інформації про торги та інших документах, що надаються разом з документацією конкурсних торгів або будуть надані додатково у разі внесення відповідних змін)”.

9.2. Зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником торгів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.3. Зміни або відкликання пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій конкурсних торгів призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

^ Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Горького,30,

каб.№7


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)


до 10 год. 00 хв. 15.05.2013 року
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, 42600, Сумська обл., м.Тростянець, вул.Горького, 30, каб.№ 7


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів


о 11 год. 00 хв. 15.05.2013 року
2.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт та довіреність на право участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.2. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Комітет з конкурсних торгів у присутності уповноважених представників учасників розкриває пропозиції у наступній послідовності:

а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Відкликання пропозиції конкурсних торгів", а відкликані пропозиції повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

б) усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розпечатуються у будь-якій послідовності;

в) якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом "Зміна пропозиції конкурсних торгів", пропозиція розглядається з урахуванням змін.

2.4. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

2.6. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.7. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.8. Замовник повинен забезпечити оприлюднення протоколу розкриття на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня розкриття.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

а) підписана належним чином;

б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;

в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.

1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.

1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

1.6. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені і визначені такими, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів згідно з п.1.3.-1.5. цього Розділу та з урахуванням інших вимог даної документації конкурсних торгів.

1.7. Порівнюються лише ціни, зазначені на умовах п.3.1. цього Розділу. Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 20 робочих днів після дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.8. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: ^ Ціна пропозиції конкурсних торгів при досягненні заявлених характеристик товару.

Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна дорівнює 100 балам.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна, якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

1.9. Замовник визначає переможця торгів з числа тих учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, визначених у п.1.8. цього Розділу цієї документації конкурсних торгів, та яка набрала найбільшу кількість балів у результаті оцінки.

1.10. Переможцем визначається учасник, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найкращою у результаті оцінки пропозицій.

1.11. Будь-які намагання учасника вплинути на замовника в процесі зіставлення та оцінки пропозицій та прийняття рішення, призведуть до відхилення пропозиції цього учасника.

2. Виправлення арифметичних помилок

2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.2. Пропозиції, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у документації конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни.

2.3. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація


^ 3.1. Ціна пропозиції.

3.1.1. Ціна пропозиції повинна включати витрати на транспортування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо.

3.1.2. До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.

3.1.3. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

3.1.4. Учасник самостійно відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій на товар, який запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

3.1.5. Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

^ 3.2. Порядок дотримання конфіденційності.

3.2.1. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається лише уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3.2.2. Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до відхилення його пропозиції.

^ 3.3. Інші положення.

3.3.1. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

3.3.2. У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України.

3.3.3. Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

4.2. Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4.3. Замовник повинен забезпечити оприлюднення інформації про відхилення пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.1. Замовник відміняє торги у разі:

5.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

5.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

5.4. Замовник повинен забезпечити оприлюднення інформації відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення.

chinoposlduvannya-utren.html
chinoposlduvannya-veliko.html
chinoposlduvannya.html
chinovnichestvo-obraz-v.html
chinovnickij-aparat.html
ne.abibidu.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™