Карта сайта

Інформаційні системи.

Загрузка...

Інформаційні системи.

Автоматизована інформаційна система. Корпоративна інформаційна система

Інформаційні системи підтримки виробництва

Життєвий цикл АІС.

Методологія і технологія проектування АІС.

Література

Ціль лекції:

Дати уяву про теоретичні основи інформаційних систем (ІС), автоматизованих інформаційних систем (АІС), поняття моделі життєвого циклу АІС, стадії їх розробки.

Інформаційні системи.

Як зрозуміло з попереднього матеріалу кожна інформаційна технологія реалізується в рамках конкретної інформаційної системи.

Інформаційна система (

ІС

)

- взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, що використовуються для зберігання, обробки й видачі інформації в інтересах поставлених цілей. Існує велика кількість ІС від звичайних (традиційних) без застосування ЕОМ, так і самих сучасних, що використовують сучасні ПК, ЛОМ та Internet, відповідне програмне забезпечення та спеціалістів по ІС. Сучасне розуміння ІС припускає використання в якості основного технічного засобу переробки інформації ПК, оснащеного спеціалізованими програмними засобами. ІС немислима також без персоналу, що взаємодіє з комп'ютером і телекомунікаціями. Таким чином, структура будь-якої інформаційної системи може бути представлена сукупністю таких систем, що забезпечують, які прийнято називати підсистемами.

Підсистема

- це частина системи, виділена по якій-небудь ознаці.

Виділяють дві великі групи підсистем: забезпечуючи та функціональні.

Забезпечуючи підсистеми ІС

відповідають видам ресурсів, необхідних для функціонування системи, і включають технічне, програмне, інформаційне, організаційно-методичне, математичне, лінгвістичне, правове та ергономічне забезпечення.

Функціональні

підсистеми - здійснюють планування, облік, контроль, аналіз, регулювання.

Функціональна частина інформаційної системи забезпечує виконання завдань, для яких і призначена інформаційна система. Фактично тут утримується модель системи керування організацією. У рамках цієї частини відбувається трансформація цілей керування у функції, функцій - у підсистеми інформаційної системи. Звичайно в інформаційній системі функціональна частина розбивається на підсистеми по функціональних ознаках [3]:

- рівень керування (вищий, середній, нижчий);

- вид керованого ресурсу (матеріальний, трудовий, фінансовий і т.п.);

- сфера застосування (виробнича, банківська, фондового ринку й т.п.);

- функції керування й період керування.

Загальну структуру ІС можна розглядати як сукупність підсистем незалежно від сфери застосування. У цьому випадку говорять про структурну ознаку класифікації, а підсистеми називають такими, що забезпечують. Таким чином, структура будь-якої ІС може бути представлена сукупністю наступних підсистем.

Рис.1 Структура інформаційної системи

Технічне забезпечення об'єднує комплекс технічних засобів, які реалізують одержання, реєстрацію, підготовку, введення, оброблення, виведення, зберігання та передавання даних (лек.3).

Математичне забезпечення - це сукупність математичних методів, моделей та алгоритмів, призначених для розв'язання задач ІС.

Програмне забезпечення являє собою сукупність програм та програмної документації, призначених для функціонування, налаштовування та контролю роботоздатності ІС (лек.3).

Інформаційне забезпечення об'єднує інформаційні ресурси та засоби ведення інформаційної бази, у тому числі засоби структуризації та систематизації інформації (класифікатори, моделі даних, формати документації тощо).

Організаційно-методичне забезпечення охоплює сукупність документів, які визначають структуру керованого об'єкта та інформаційної системи, технологію її функціонування, дії користувачів в умовах функціонування ІС.

Правове забезпечення - це сукупність правових норм, які слугують для юридичного обґрунтування створення та функціонування ІС і визначають юридичний статус результатів її функціонування.

Лінгвістичне забезпечення являє собою сукупність мовних засобів для формалізації природної мови, опису інформації та спілкування користувачів із засобами автоматизації під час функціонування ІС.

Ергономічне забезпечення - це сукупність засобів, методів і вимог, спрямованих на створення найсприятливіших умов роботи користувачів в ІС.

Загальні фундаментальні принципи побудови й функціонування ІС -

принцип першої особи, системного підходу, надійності, безперервного розвитку, економічності, сумісності [12]:

- принцип першої особи визначає право ухвалення остаточного рішення й порядок відповідальності на різних рівнях керування;

- принцип системного підходу припускає в процесі проектування ІС проведення аналізу об'єкта керування в цілому й системи керування їм, а також виробіток загальних цілей і критеріїв функціонування об'єкта в умовах його автоматизації. Даний принцип передбачає однократне введення інформації в систему й багаторазове її використання; єдність інформаційної бази; комплексне програмне забезпечення;

- принцип надійності характеризує надійність роботи ІС, яка забезпечується за допомогою різних способів.

- принцип безперервного розвитку системи вимагає від системи можливості розширюватися без проведення серйозних організаційних змін;

- принцип економічності полягає в тому, що вигоди від нової ІС не повинні перевищувати витрати на неї;

- принцип сумісності припускає, що проектована ІС буде враховувати організаційну структуру підприємства, а також інтереси, кваліфікацію людей, що здійснюють роботу з ІС. Вони повинні бути підготовлені до роботи в цій системі.Робота над технологічною картою екскурсії | Автоматизована інформаційна система. Корпоративна інформаційна система[an error occurred while processing the directive]

analz-gospodarskogo.html
analz-grafa-model-kerka.html
analz-grafikov.html
analz-groshovih-aktivv.html
analz-groshovih-koshtv.html
the.safercolonhealth.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™