Карта сайта

Рівня ефективності проектів

Загрузка...

план

1

.

Модель оцінки інноваційних проектів

Ефективність інноваційних технологій

3. Трансферт технології: франчайзинг як нова технологія

Мета лекції:

Розглянути моделі оцінки інноваційних проектів; вивчити ефективність інноваційних технологій; розглянути франчайзинг як одну з нових технологій

зміст лекції

*

Модель оцінки інноваційних проектів

Однією з головних завдань фірм є вибір інноваційних проектів за певним видом інноваційної діяльності. При виборі інноваційного проекту основними якісними характеристиками є такі показники як очікуваний прибуток, продуктивність праці, фондовіддача основних виробничих фондів, рентабельність виробництва, коефіцієнт ефективності інвестицій, термін окупності, вироблені витрати і т.д.

Для оцінки узагальнюючих характеристик використовується метод розрахунку коефіцієнта економічного ризику, що дозволяє враховувати вплив інноваційних процесів на показники діяльності фірм. При реалізації інноваційних проектів фірми витрачають крім живої і матеріалізованої праці великі інвестиції в грошовому вираженні. Тому вибір нових способів виробництва продукції повинен забезпечувати найвищий рівень його продуктивності при найменших витратах.

Витрати на виготовлення по i-му виду інноваційної діяльності та по j-му інноваційним проектом розраховуються за формулою:

ZT (I.J) = Z (I.J) * Q (I.J) I =  J =

Де I - номер виду інноваційної діяльності

М - кількість інноваційної діяльності, шт.

J - номер виду інноваційного проекту

N - кількість інноваційного проекту, шт.

Z (I.J) - собівартість одиниці продукції по I-ой інноваційної діяльності та по

J-му інноваційним проектом, тенге / м3, Тенге / шт.

Q (I.J) - кількість виробів по I-ой інноваційної діяльності та по J-му

інноваційним проектом, м3 / Млн.шт.

Прибуток по I-му виду інноваційної діяльності та по J-му інноваційним проектом являє собою різницю між вартістю реалізованої продукції і поточними витратами, пов'язаними з її виготовленням і реалізацією, тобто собівартістю.

В умовах ринкової економіки особливого значення набуває вибір найбільш економічних інноваційних рішень при вкладенні інвестицій, запровадження нових об'єктів промислового будівництва і експлуатації промислових підприємств. Тому подальший розвиток економіки вимагає поліпшення використання виробничих фондів, підвищення їх ефективності. Тоді прибуток на 1 тенге виробничих фондів є показником ефективності виробництва за I-му виду інноваційної діяльності та по J-му інноваційним проектом. Вона визначається за формулою:

EF (I.J) =  I =  J =

Де FI (I.J) - середньорічна вартість основних виробничих фондів і

нормованих оборотних коштів по I-му виду інноваційної діяльності

по J-му інноваційним проектом, тис.тенге

Ефективність інноваційного проекту може бути охарактеризована системою показників, що включають в себе ступінь використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Продуктивність праці по I-му виду інноваційної діяльності та по J-му інноваційним проектом у вигляді вироблення в тенге на одного працюючого знаходиться за формулою:

rt (I.J) =  I =  J =

Де BR (I.J) - вироблення в тенге

NL (I.J) - чисельність працівників, чол.

Показник фондовіддачі по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом на 1 тенге виробничих фондів визначається за формулою:

FR (I.J) =  I =  J =

Де FB (I.J) - середньорічна вартість основних виробничих фондів по I-му виду

інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом, тис. тенге

Тоді рентабельність виробництва по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом обчислюється за формулою:

RP (I.J) =  * 100% або RP (I.J) =  * 100% I =  J =

Де FN (I.J) - вартість нормованих оборотних коштів по I-му виду інноваційної

діяльності і J-му інноваційним проектом, тис.тенге

Величезна кількість інноваційних програм в республіці і за кордоном, тривалий період між їх впровадженням і повним освоєнням вимагають додаткових економічних обґрунтувань при використанні інвестиційних вкладень. Інноваційні вкладення являють собою сукупність витрат, спрямованих на створення високотехнологічної, наукомісткої техніки і технологій, на впровадження їх у виробничий процес, на реконструкцію основних фондів виробничої та невиробничої сфер.

Загальний обсяг інвестиційних вкладень для реалізації по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом визначається за формулою:

IN (I.J) = PM (I.J) + PT (I.J) + PD (I.J) + PSM (I.J) + PN (I.J) I =  J =

Де PM (I.J) - вартість впроваджуваних машин, апаратів, устаткування по I-му виду

інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом, тис.тенге

PT (I.J) - витрати на транспортування техніки до місця експлуатації по I-му виду

інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом, тис.тенге

PD (I.J) - витрати на придбання комплекту дорогого інструменту, оснастки

і пристосувань по I-му виду інноваційної діяльності та J-му

інноваційним проектом, тис.тенге

PSM (I.J) - вартість будівельно-монтажних робіт по I-му виду інноваційної

діяльності і J-му інноваційним проектом, тис.тенге

Коефіцієнт загальної (абсолютної) економічної ефективності інвестиційних вкладень по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом визначається за формулою:

Q (I.J) = =  I =  J =

Коефіцієнт загальної ефективності показує, скільки в грошовому вираженні ефекту прибутку або економії можна отримати на кожен тенге інвестиційних вкладень. Коли економіка країни розвивається стійко для всіх галузей народного господарства, встановлюється природним шляхом норматив прибутку, отриманий з 1 тенге інвестиційних вкладень. При аналізі загальної ефективності використаних інноваційних фондів, одним з показників є термін окупності інвестиційних вкладень. Він показує час, протягом якого в результаті інноваційної діяльності повністю окупиться обсяг вкладень за рахунок зниження собівартості. Тоді термін окупності інвестиційних вкладень по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом визначають за формулою:

T (I.J) = =  I =  J =

Слід зазначити, що між коефіцієнтами загальної економічної ефективності і терміну окупності інвестиційних вкладень по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом існує зворотний зв'язок.

*

Ефективність інноваційних технологій

Класифікація технологій

 ознака класифікації  види технологій  1. Галузь застосування  Наука і освіта, інформатика, промисловість, сфера послуг, охорона здоров'я, сільське господарство  2. Рівень новизни  Оригінальні (піонерські) в світі, на основі винаходів; оригінальні для організації, на основі ноу-хау  3. Динаміка розвитку  Прогресуючі, що розвиваються, усталені, застарілі  4. Сфера застосування технології  Керуючі (основні, допоміжні, обслуговуючі); виробничі (основні, допоміжні, обслуговуючі)  5. Призначення  Творчі, руйнівні, подвійного призначення  6. Ставлення до ресурсів  Наукомісткі, капіталомісткі, енергоємні, енергозберігаючі, безвідходні, малоопераційних  7. Рівень автоматизації  Ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні, безлюдні  8. Конкурентоспроможність  Чи конкурентоспроможні (в конкретних країнах) і неконкурентоспроможні

3. Трансферт технології: франчайзинг як нова технологія

В даний час освіту виступає такий же сферою ринкових відносин, як промисловість, будівництво. Основним каналом розподілу освітніх послуг служать прямі продажі. Однак використання цього каналу в якості єдиного може істотно обмежувати ринок реалізації освітніх продуктів.

Освітній франчайзинг може знайти своє застосування завдяки впровадженню методів дистанційного навчання (ДН). Під дистанційними технологіями мається на увазі сукупність методів і засобів навчання, що дозволяє здійснювати цілеспрямоване та методичне керівництво навчальною діяльністю осіб, які перебувають на відстані від освітнього центру.

Термін «франчайзинг» походить від англійського слова, що означає «пільга», «привілей». Виникнення франчайзингу як форми ведення підприємницької діяльності бере початок у середньовічній Англії. Поняття «франшиза» в той час означало передачу прав від імені короля. У США під франшизою розуміється передача прав державною владою. Найбільш поширений франчайзинг в 20 столітті. До сих пір не склалося єдиного визначення цього поняття.

Під франчайзингом розуміється система просування на ринку товарів або послуг, а також технологій, яка заснована на тісному і тривалому співробітництві між юридично і фінансово незалежними сторонами - франчайзером і франчайзі. При цьому Франчайзер передає Франчайзі право і накладає зобов'язання вести бізнес відповідно до концепції Франчайзера. Це зобов'язує Франчайзі в обмін на пряме або непряме фінансову винагороду використовувати торговельну марку або товарний знак Франчайзера, його ноу-хау, методи ведення бізнесу і технологію на виробничу та інтелектуальну власність при тривалої технічної підтримки.

Ринок пропозиції по франчайзингу можна розділити на 3 види:

 товарний франчайзинг

 промисловий франчайзинг

 Діловий франчайзинг

Товарний франчайзинг. Даний вид франчайзингу є передачу виняткових прав на реалізацію продукції, що випускається франчайзером під його товарним знаком на певній території. Основна умова даної угоди - придбання продукції тільки у свого франчайзера і відмова від реалізації аналогічних товарів інших фірм, які можуть скласти конкуренцію.

Промисловий франчайзінгпредставляет собойпередачу прав на виробництво і збут під торговим знаком франчайзера продукції з використанням запатентованої технології виробництва, матеріалів, сировини.

Діловий франчайзинг. Це найбільш перспективний вид франчайзингу. Він має на увазі передачу не тільки товарного знака, а й технології ведення бізнесу, відпрацьованої і апробованою фірмою-франчайзером. В даному випадку франчайзі бере на себе зобов'язання діяти відповідно до ринкової стратегією франчайзера, його правилами планування і організації управління, дотримуватися технічні вимоги, стандарти і умови забезпечення якості, повністю відповідати за економічні результати діяльності.

Франчайзинг в освіті це галузева форма франчайзингу. Це спільна діяльність навчальних закладів щодо формування пропозиції, виробництва та просування освітніх послуг. В освіті франчайзер визначають як навчальний заклад, що здійснює адміністративну, навчально-методичну, інформаційну, технічну та правову координацію освітніх структур. Франчайзі визначається як особа, самостійний підприємець або компанія, що купує у великої фірми на певний термін і на певних умовах право на ведення комерційної діяльності з використанням її торгового знака і технологій.

Контрольні питання:

1. Назвіть якісні характеристики інноваційного проекту

2. Як визначаються витрати на виготовлення по i-му виду інноваційної діяльності та по j-му інноваційним проектом

3. Як розраховується прибуток за I-му виду інноваційної діяльності та по J-му інноваційним проектом

4. Якими показниками характеризується ефективність інноваційного проекту

5. Що розуміється під інноваційними вкладеннями

6. Як визначається коефіцієнт загальної (абсолютної) економічної ефективності інвестиційних вкладень по I-му виду інноваційної діяльності та J-му інноваційним проектом

7. Охарактеризуйте класифікацію технологій

8. Що розуміється під освітнім франчайзингом

9. Охарактеризуйте види франчайзингу

Завдання для СРС:

Виконати аналітичну роботу з вивчення ефективності інноваційних проектів. Обсяг роботи не повинен перевищувати 4-5 стор.

Список літератури:

a. Круглова Н. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник - М .: РДЛ, 2001.

b. Фатхутдінов Р. Інноваційний менеджмент - СПб: Пітер, 2003

c. Ільєнкова С. Інноваційний менеджмент - М .: Банки і біржі, 1992

d. Гончарова Н. Маркетинг інноваційного процесу - Київ, 1998.

e. Абдигаппарова С. Інноваційний потенціал Казахстану: механізми активізації - Алмати: Економіка, 2001.

Тема 6: Інноваційні стратегії

планКласифікація конкурентних переваг об'єктів | Особливості інноваційних стратегій

moz-ukrani-8-stornka.html
moz-ukrani-9-stornka.html
moz-ukrani-nakaz-vid-01-.html
mozachn-polinu-vll.html
mozachna-antroposferoyu.html
lect.pandora-ot.com.br
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™